تعرفه های سال ۱۳۹۷

تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 1397

تعرفه های دندانپزشکی سال 97

لیست تعرفه های دندانپزشکی سال 97 تبسم سپید

خدمات دندانپزشکی

خدمات تخفیف دار دندانپزشکی در مراکز مجهز در سراسر تهران