سازمانها و شرکتها

اشخاص حقوقی جهت ایجاد تسهیلات با شرایط مناسب برای پرسنل خود می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا از خدمات ما بهره مند گردند.