فروشگاه

انفرادی

550000 تومان

شامل یک کارت
%50 کاهش هزینه ها در کلیه خدمات دندانپزشکی از قبیل ارتودنسی ، ایمپلنت ، زیبایی و درمان
سقف و زمان استفاده از خدمات دندانپزشکی: نامحدود و بدون زمان انتظار
مدت اعتبار: یک سال

طرح  2 نفره

1000000 تومان

شامل دو کارت
%50 کاهش هزینه ها در کلیه خدمات دندانپزشکی از قبیل ارتودنسی ، ایمپلنت ، زیبایی و درمان
سقف و زمان استفاده از خدمات دندانپزشکی: نامحدود و بدون زمان انتظار
مدت اعتبار: یک سال

طرح  3 نفره

1350000تومان

شامل سه کارت
%50 کاهش هزینه ها در کلیه خدمات دندانپزشکی از قبیل ارتودنسی ، ایمپلنت ، زیبایی و درمان
سقف و زمان استفاده از خدمات دندانپزشکی: نامحدود و بدون زمان انتظار
مدت اعتبار: یک سال

طرح  4 نفره

1700000 تومان

شامل چهار کارت
%50 کاهش هزینه ها در کلیه خدمات دندانپزشکی از قبیل ارتودنسی ، ایمپلنت ، زیبایی و درمان
سقف و زمان استفاده از خدمات دندانپزشکی: نامحدود و بدون زمان انتظار
مدت اعتبار: یک سال

طرح  5 نفره

2000000 تومان

شامل پنج کارت
%50 کاهش هزینه ها در کلیه خدمات دندانپزشکی از قبیل ارتودنسی ، ایمپلنت ، زیبایی و درمان
سقف و زمان استفاده از خدمات دندانپزشکی: نامحدود و بدون زمان انتظار
مدت اعتبار: یک سال

طرح 6 نفره

2300000 تومان

شامل شش کارت
%50 کاهش هزینه ها در کلیه خدمات دندانپزشکی از قبیل ارتودنسی ، ایمپلنت ، زیبایی و درمان
سقف و زمان استفاده از خدمات دندانپزشکی: نامحدود و بدون زمان انتظار
مدت اعتبار: یک سال