فروشگاه

انفرادی

185000 تومان

شامل یک کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 2 نفره

275000 تومان

شامل دو کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 3 نفره

365000 تومان

شامل سه کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 4 نفره

455000 تومان

شامل چهار کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 5 نفره

545000 تومان

شامل پنج کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 6 نفره

635000 تومان

بیش از پنج کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال