فروشگاه

انفرادی

155.000 تومان

شامل یک کارت
%50 تخفیف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 2 نفره

225.000 تومان

شامل دو کارت
%50 تخفیف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 3 نفره

300.000 تومان

شامل سه کارت
%50 تخفیف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 4 نفره

375.000 تومان

شامل چهار کارت
%50 تخفیف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 5 نفره

450.000 تومان

شامل پنج کارت
%50 تخفیف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 6 نفره

525000 تومان

بیش از پنج کارت
%50 تخفیف در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال