فروشگاه

انفرادی

200000 تومان

شامل یک کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 2 نفره

300000 تومان

شامل دو کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 3 نفره

450000تومان

شامل سه کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 4 نفره

600000 تومان

شامل چهار کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 5 نفره

750000 تومان

شامل پنج کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال

طرح خانواده 6 نفره

900000 تومان

شامل شش کارت
%50 کاهش هزینه ها در خدمات دندانپزشکی
سقف خدمات دندانپزشکی: نامحدود
مدت اعتبار: یک سال