مراکز شهرستان ها

مراکز طرف قرارداد خدمات دندانپزشکی تبسم سپید

با پوشش 120 رشته دندانپزشکی

با 50 % تخفیف ویژه خدمات دندانپزشکی